PRIVACYBELEID UZIN UTZ NEDERLAND BV

Bedankt voor uw belangstelling voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van de Uzin Utz Nederland B.V. een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Uzin Utz Nederland B.V. is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Uzin Utz Nederland B.V. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien wordt het algemene publiek betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring en geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kan maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Uzin Utz Nederland B.V. talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidshiaten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.
 

1. DEFINITIE

De gegevensbeschermingsverklaring van de Uzin Utz Nederland B.V. is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere instantie aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

De derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
 

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de doeleinden van de General Data Protection Regulation (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA HAAKSBERGEN
Nederland

Telefoon: +31 53 573 73 73

E-mail: nl@uzin-utz.com
Website: nl.uzin-utz.com/ 
 

3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming

Berry Pol
Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18
7483 PA HAAKSBERGEN
Nederland

Telefoon: +31 53 573 73 73

E-mail: nl@uzin-utz.com of datenschutz(at)uzin-utz.com
Website: www.uzin-utz.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.
 

4. COOKIES

De internetpagina's van Uzin Utz Nederland B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Uzin Utz Nederland B.V. de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.
 

CONTACT

GEGEVENSBESCHERMING

Berry Pol
UZIN UTZ Nederland B.V.
Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
E-mail: berry.pol(at)uzin-utz.com

UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
NL-7483 PA HAAKSBERGEN
Telefoon: +31 53 573 73 73
E-Mail: nl(at)uzin-utz.com

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw